1. Generella Villkor

1.1. Webbsidan bt.cx ("BTCX") ägs och drivs av Goobit AB, org. 556911-9992 med adress Box 3332, 103 67 Stockholm, Sverige. Goobit AB tillhandahåller tillståndspliktig valutaväxling och andra finansiella tjänster i enlighet med lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Om inte annat framgår refererar "GOOBIT" nedan till Goobit AB.

1.2. GOOBIT tillhandahåller två typer av tjänster genom BTCX. En tjänst som inte kräver registrering och en tjänst som kräver registrering och därmed också att användaravtal träffas mellan GOOBIT och den som nyttjar tjänsterna ("Kunden" eller "Du"). Tjänster som kräver registrering benämns i det följande som "Tjänster gentemot Kund". Samtliga de tjänster som tillhandahålls av GOOBIT benämns i det följande som "Tjänster" eller "Tjänsterna". Genom att använda någon av de Tjänster som tillhandahålls av GOOBIT godkänner du dessa användarvillkor ("Villkoren"). Om en Kund inte godkänner att använda Tjänsterna under dessa Villkor kommer GOOBIT ej att tillåta Kunden att använda Tjänsterna.

2. Registrering och verifiering

2.1. För att få tillgång till Tjänster gentemot Kund måste Kunden registrera sig och skapa ett konto på BTCX samt verifieras av GOOBIT. Till efterlevnad av gällande lagstiftning för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism behöver GOOBIT inhämta särskilda uppgifter från sina kunder. Med anledning av detta har GOOBIT en juridisk skyldighet att kontrollera Kundens identitet och/eller ägarstruktur och i tillämpligt fall, kontrollera pengars och andra tillgångars ursprung. Därför kan GOOBIT komma att efterfråga information rörande Kundens identitet, hemvist och tillgångar samt underlag styrkande detta. Om Kunden är en juridisk person kan GOOBIT komma att kräva uppgifter om den juridiska personen och uppgifter om den/de personer som kontrollerar den juridiska personen (inkluderande, men inte begränsat till, registreringsbevis, aktiebok och registrerad verklig huvudman).

2.2. All information och dokumentation som GOOBIT mottar kommer att sparas av GOOBIT i enlighet med tillämplig lagstiftning. GOOBIT kommer alltid att följa tillämplig lagstiftning rörande motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Under sådan lagstiftning är GOOBIT skyldiga att vidta åtgärder och rapportera alla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till Polisen. GOOBIT får ej meddela Kunden om sådan misstanke uppstår.

2.3. Efter registrering kommer Kunden att bli underrättad via e-mail med besked om ifall verifieringsprocessen har lyckats eller misslyckats. Kunden är ansvarig för att tillhandahålla sanningsenlig och riktig information till GOOBIT. Kunden ansvarar för att hemlighålla lösenord till kontot och andra kontouppgifter. Kunden är införstådd med och accepterar att omedelbart underrätta GOOBIT om att Kundens konto på BTCX har eller kan komma att äventyras.

2.4. Genom att acceptera Villkoren garanterar Kunden att den information Kunden tillhandahållit GOOBIT är sanningsenlig och riktig. Lämnande av osann eller bedräglig information och/eller användande av Tjänsterna för bedrägliga ändamål, är strikt förbjudet och utgör ett väsentligt brott mot Villkoren.

2.5. Om Tjänst gentemot Kund skulle tillgängliggöras för oregistrerade Kunder som en konsekvens av tekniska problem eller illegal handling av tredje part, ska berörd Kund omedelbart behandla all information som tillgängliggörs för Kunden som konfidentiell och det åligger Kunden att omedelbart informera GOOBIT om en sådan incident. All sådan information är GOOBIT:s egendom och får inte förvärvas, publiceras, kopieras eller användas på något annat sätt.

3. Användning av Tjänsterna

3.1. Generellt

3.1.1. Vid användande av Tjänsterna och därmed godkännande av Villkoren, accepterar och försäkrar Kunden att varken personligen eller via tredje part:

  1. Korrigera, nedmontera, avkoda, dekompilera eller reversera (reverse engineer) någon del av BTCX och/eller Tjänsterna såvida ej uttrycklig tillåtelse till detta föreligger med stöd i lag eller medgivande av GOOBIT,
  2. Distribuera eller reproducera hela eller delar av BTCX och/eller Tjänsterna,
  3. Använda BTCX och/eller Tjänsterna för att överföra eller ladda upp datafiler eller annat innehåll vilket består av eller innehåller virus, trojaner, korrupt data, skadlig mjukvara eller andra mjukvaruprogram som riskerar att skada datorer, mjukvara, servrar, data eller annan egendom,
  4. Använda BTCX och/eller Tjänsterna för att begära eller uppmuntra andra användare att bryta mot Villkoren,
  5. Missbruka BTCX och/eller Tjänsterna eller använda dessa för något illegalt eller annars otillåtet syfte,
  6. Inte är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilket inkluderar alla EU-medlemsstater samt Norge, Irland och Liechtenstein. Observera att Storbritannien inte är en del av EES och därför får kunden ej vara bosatt i landet.

3.2. Att köpa kryptotillgångar

3.2.1. Med anledning av rådande lagstiftning rörande motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt GOOBIT:s interna policy, finns det begränsningar som reglerar både antalet transaktioner som kan genomföras genom Tjänsterna och hur stora summor som kan överföras genom varje transaktion. I detta avseende accepterar Kunden att efterleva de vid var tid gällande begränsningarna på BTCX. Begränsningarna kan ändras av GOOBIT och varierar från tid till annan.

3.2.2. Genom Tjänsterna erbjuds Kunden möjligheten att köpa kryptotillgångar tillgängliga via BTCX. För att köpa kryptotillgångar behöver Kunden anskaffa och ansvara för en eller flera plånböcker (s.k. "Wallets") vilka tillhandahålls av tredje part. GOOBIT är ej ansvariga för kvalitén eller säkerheten av plånböcker tillhandahållen av tredje part. Kunden kan komma att behöva godkänna tredje parts användarvillkor vid anskaffande av plånbok.

3.2.3. Kunden är själv ansvarig för att hemlighålla plånbokslösenordet. GOOBIT förvarar inte Kundens lösenord och dessa är inte återställningsbara. Om ett lösenord till en plånbok går förlorat kommer att Kunden att oåterkalleligt förlora tillgången till sin plånbok och GOOBIT kan ej återställa plånboken eller dess innehåll. GOOBIT rekommenderar att Kunden aldrig delar sitt lösenord med tredje part och försäkrar sig om att lösenordet är tillräckligt komplext för att ej kunna gissas.

3.2.4. Kunden tillåts endast utföra transaktioner i kryptotillgångar till Kundens egen plånbok som de själva kan tillgå och kontrollerar eller till en tredje parts förvarande plånbok som kontrolleras av kunden.

3.2.5. Vid missbruk eller misstänkt missbruk av en plånbok måste Kunden omedelbart underrätta GOOBIT genom BTCX supportfunktion. Vid misstanke om missbruk kan BTCX komma att blockera ett konto. Kunden åtar sig allt ansvar för skada med anledning av sådan otillåten tillgång till Kundens konto eller plånbok.

3.3. Att sälja kryptotillgångar

3.3.1. När Kunden ska använda BTCX sälj-funktion - innebärande att Kunden säljer kryptotillgångar i utbyte mot fiatpengar (exempelvis SEK eller EUR) vilka överförs till Kundens bankkonto - måste Kunden skapa ett konto på BTCX och identifiera sig i enlighet med dessa Villkor.

3.3.2. Kunder som önskar sälja kryptotillgångar kan komma att bli kontrollerade och ombedda att presentera underlag rörande medlens eller tillgångarnas ursprung i enlighet med avsnitt 2 ovan.

3.3.3. För att Kunden ska tillåtas använda säljfunktionen behöver Kundens bankkonto verifieras. Kunden är endast tillåten att få fiatpengar utbetalda till ett eget bankkonto. Kunden kan komma att behöva skicka in underlag för att påvisa ägarskap av bankkontot innan fiatpengar skickas.

3.3.4. Tillgångsväxlingen genomförs i enlighet med den rådande kursen applicerbar vid det givna tillfället som BTCX erhåller de kryptotillgångar som Kunden önskar sälja. Detta appliceras oavsett om den rådande växlingskursen har gått upp eller ned under den tid som passerat mellan överföringen av kryptotillgångar till BTCX och betalning i fiat sker till Kunden. Detta appliceras också oavsett om en försening av betalning har inträffat och oavsett om förseningen har orsakats av Kunden eller BTCX samt oavsett tidsperiod.

3.4. Återbetalningar

3.4.1. Krypotillgångar som har överförts kan inte återbetalas om ordern har behandlats och genomförts. Återbetalning av fiat kan endast ske om ordern ej behandlats.

3.5. Betalning och priser

3.5.1. Kunden kan betala för köp av kryptotillgångar genom de metoder som anvisas på BTCX. GOOBIT kan komma att nyttja tredjeparts-bolag eller andra bolag inom koncernstrukturen för att möjliggöra för Kunden att göra betalningar till nyttjande av Tjänsterna. För att kunna fullfölja en betalning kan Kunden därför komma att behöva acceptera användarvillkor från tredjeparts-bolag. GOOBIT kan överföra information tillhandahållen av Kunden genom användandet av Tjänsterna på BTCX till ett sådant tredjeparts-bolag för att möjliggöra den tredje parten att utföra preliminära utvärderingar av informationen i syfte att bedöma om Kunden är kvalificerad att använda tredjeparts-bolagets tjänster (inkluderande Kundens transaktionshistorik på BTCX).

3.5.2. GOOBIT kan också genom sådant tredjeparts-bolag, inhämta personlig information om Kunden i syfte att säkerställa GOOBIT's efterlevnad av legala krav gällande motverkande av penningtvätt och terroristfinansiering rörande medels ursprung och Kundens betalningsmönster. Genom att Kunden accepterar Villkoren, ger Kunden sitt samtycke till att GOOBIT inhämtar sådan information genom tredjeparts-bolag.

3.5.3. Genom att överföra medel till GOOBIT bekräftar Kunden den begärda transaktionen. Innan sådan bekräftelse kan Kunden avbryta transaktionen. Kunden är medveten om att priset för kryptotillgången kommer att fastställas vid den tidpunkt GOOBIT godkänner transaktionen från GOOBIT till Kunden.

3.5.4. Efter att Kunden bekräftat transaktionen kan transaktionen avbrytas av GOOBIT fram till dess att överföringen av pengar från Kunden har registrerats på GOOBIT:s konto. När betalning mottagits av GOOBIT från kunden anses transaktionen genomförd och kan därefter ej avbrytas. Om Kunden ej betalar inom sju (7) dagar från bekräftelse, avbryts transaktionen automatiskt. Kunden kan avbryta transaktionen efter bekräftelse endast om kryptotillgången ännu ej har gjorts tillgänglig för Kunden av GOOBIT. Kunden ska i händelse av avbrytande, betala en administrativ avgift i enlighet med 3.5.8.

3.5.5. GOOBIT behandlar en köptransaktion intill dess att full betalning har erhållits och ska därefter skyndsamt överföra kryptotillgångarna som köpts av Kunden till den plånboksadress som Kunden angivit.

3.5.6. Kunden är ensamt ansvarig för att ange en korrekt plånboksadress till GOOBIT. GOOBIT är ej ansvariga för förlust eller skada av vad slag det än må vara, som är ett resultat av att Kunden angivit en felaktig adress.

3.5.7 Om kunden väljer betalalternativet ”faktura” äger GOOBIT, vid utebliven betalning rätt att debitera kunden en påminnelseavgift om 60 kronor för konsumenter och 450 kronor för övriga kunder. GOOBIT har även rätt att ta ut dröjsmålsränta om 20 % plus referensränta fram till det att full betalning erlagts.

3.5.8 GOOBIT äger rätt att påföra kunder en administrativ avgift som motsvarar GOOBITS merkostnad i de fall kunden inte fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal. Bristande fullgörelse kan bestå i men är inte begränsat till:

  1. Inbetalning av felaktig mängd kryptovaluta vid försäljning till Goobit.
  2. Kund överför kryptovaluta från Walletadress som tillhör någon annan eller som genomfört transaktioner med sanktionslistade adresser.
  3. Kunden avbryter betaltransaktion eller genomför korttransaktion som innebär att tillräckliga medel för betalning inte finns tillgängliga vid betaltillfället.
  4. Angivande av felaktig Walletadress, där Goobit genomfört arbete för att återfå felutbetald kryptovaluta.

3.6. Innestående klientmedel och administrativa avgifter

3.6.1. I händelse av att Goobit mottar medel som inte kan kopplas till ett specifikt konto eller en specifik transaktion, eller om behandling stoppas på grund av brist på nödvändig information från kunden, måste dessa medel krävas av kunden inom två år. Om kunden inte gör anspråk på dessa medel inom denna period kommer de att förverkas till Goobit. Dessutom förbehåller sig Goobit rätten att debitera en administrativ avgift på 100 euro för att underlätta spårningen och återvinningen av förlorade transaktioner och medel. Denna avgift täcker de administrativa insatser som krävs för att hantera sådana incidenter och syftar till att upprätthålla integriteten och effektiviteten i vår transaktionsbearbetning.

4. Informationen på BTCX

4.1. GOOBIT kan komma att publicera information på BTCX som rör kryptotillgångar, marknadshändelser och analyser, tillkännagivande gällande BTCX verksamhet, publikationer av tredje part (publicerade med författarens godkännande eller på vederlagsfri licens-basis), etc.

4.2. Därutöver tillhandahåller GOOBIT information på BTCX rörande växlingskurser av kryptotillgångar och GOOBIT:s egna utvärdering av dessa växlingskurser (vilka används vid transaktioner genomförda genom BTCX). GOOBIT kan även komma att inhämta sådan information från tredje part.

4.3. GOOBIT:s egna utvärdering av växlingskurserna är kalkylerade med hjälp av egna metoder. GOOBIT har rätt att ändra dessa metoder när som helst.

4.4. Kopior av GOOBIT:s egna publikationer kan återpubliceras, kopieras och distribueras. Sådana kopior måste tydligt ange publikationens källa (bt.cx), författare (om så framgår i originalet) och får ej användas för att orsaka förlust eller skada för GOOBIT, varken finansiell eller för GOOBIT:s varumärke. Återpublicering av GOOBIT:s utvärderingar av kryptotillgångars växlingskurser i jämförelsesyfte får endast ske efter GOOBIT:s medgivande. All ytterligare återpublicering eller användning av information angiven härunder, kräver om ej annat uttryckligen framgår av ovan, GOOBIT:s medgivande.

4.5. Om Kunden uppmärksammar innehåll som är inkorrekt, är kränkande eller bryter mot Villkor, bör Kunden omedelbart rapportera detta till BTCX via [email protected]. GOOBIT förbehåller sig rätten att radera innehåll när som helst om det anses nödvändigt. GOOBIT ansvarar ej för förlust eller skada som är ett resultat av beslut som fattats baserat på information publicerad på BTCX.

5. Rättigheter för immateriellt ägarskap

5.1. Kunden är medveten om att BTCX och Tjänsterna innehåller information vilket är specifikt tillhandahållet av GOOBIT eller tredje part och att sådan information kan omfattas av immateriella rättigheter.

5.2. Kunden förbinder sig att respektera alla de immateriella rättigheter inkluderande men inte begränsat till, copyright, varumärken, särskilt företagsnamn såväl registrerade och icke-registrerade, vilka visas på BTCX eller Kunden annars får tillgång till genom användande av Tjänsterna.

5.3. Kunden får endast använda innehållet på BTCX för eget bruk av Tjänsterna och Kunden får inte använda innehållet i strid med tillämplig lagstiftning eller Villkoren.

5.4. GOOBIT ger ej Kunden någon licens eller annan rätt att använda immateriella rättigheter utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Villkor.

5.5. Kunden är medveten om att innehåll publicerat på BTCX kan tillhöra tredje part och att GOOBIT ej har kontroll över sådant innehåll. Därför accepterar Kunden att GOOBIT ej kan hållas ansvarig för sådant innehåll som tillhandahållits av tredje part och som visas på BTCX eller annars framgår vid användande av Tjänsterna.

5.6. Återpublicering, kopiering och distribution eller annan användning av innehåll begränsas av lagstiftning rörande immateriella rättigheter och kräver som huvudregel, om ej annat framgår, kontakt med upphovspersonen i varje enskilt fall.

6. Ansvarsfriskrivning

6.1. Tjänsterna och BTCX erbjuds Kunden i befintligt skick och Kundens bruk av Tjänsterna och BTCX sker på eget ansvar. GOOBIT strävar efter att erbjuda bästa möjliga driftsäkerhet för Tjänsterna och skydd för information och tillgångar tillhörig Kunden. Dock lämnar GOOBIT inga garantier av något slag rörande tillgänglighet eller korrekthet av BTCX eller innehåll publicerat där.

6.2. GOOBIT genomför regelbundna uppgraderingar vilket kan resultera i tillfälligt driftuppehåll. GOOBIT kan vidta underhåll eller ändringar i Tjänsterna efter behov och vid tidpunkt bestämd av GOOBIT vilket kan resultera i att Tjänsterna under begränsade tidsperioder är tillfälligt otillgängliga. GOOBIT kommer att, i den mån det är möjligt, i förväg tillkännage sådan otillgänglighet i Tjänsterna. Dock är GOOBIT ej skyldig att avge sådana tillkännagivande och GOOBIT är ej heller ansvarig för förlust eller skada utmynnande från att Tjänsterna och BTCX är otillgängliga.

6.3. Skulle Tjänsterna bli obrukbara ska GOOBIT, snarast möjligt, underrätta Kunden genom alla tillgängliga medel för kommunikation angående de åtgärder som vidtas och vid vilken tidpunkt Tjänsterna är förväntade att återställas.

6.4. Skulle Tjänsterna bli obrukbara för en tidperiod längre än sju (7) arbetsdagar ska GOOBIT konsultera Kunden angående uttag av medel från obehandlade transaktioner.

7. Förändringar i Tjänsterna eller Villkoren

7.1. GOOBIT förbehåller sig rätten att vid var tidpunkt och efter eget omdöme, förändra dessa villkor genom uppdatering av detta dokument. Kunden kommer att underrättas 30 dagar före det att det ändringar träder i kraft. Underrättelse sker genom anslag av ändringarna på BTCX. Kunden bekräftar bundenhet till alla ändringar förutsatt att Kunden inte avslutar sitt användande av Tjänsterna innan ändringarna träder i kraft. Den senaste versionen av Villkoren kommer alltid att vara tillgänglig för Kunden genom BTCX. Ändringar vilka är till fördel för Kunden träder i kraft omedelbart.

7.2. GOOBIT uppdaterar växlingskursen för kryptotillgångar tillgängliga på BTCX i ett intervall som förutbestämts av GOOBIT. GOOBIT förbehåller sig rätten att vid varje given tidpunkt, ensidigt ändra dessa intervaller, upphöra med att uppdatera växlingskursen eller ta bort dessa helt.

7.3. Om någon bestämmelse eller del av bestämmelse i dessa Villkor förklaras ogiltig, ska detta inte innebära att Villkoren i dess helhet är ogiltigt, utan då ska - i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Villkoren - skälig jämkning av Villkoren ske. Resterande delar av Villkoren är fortfarande fullt giltiga gentemot Kunden.

8. Ansvarsbegränsning

8.1. Kunden är ensamt ansvarig för de åtgärder som vidtas genom sitt konto på BTCX. GOOBIT är ej ansvariga för något innehåll som publicerats på BTCX av en Kund.

8.2. I den utsträckning tvingande lag tillåter det, är GOOBIT ej ansvariga gentemot Kunden eller tredje part för direkt eller indirekt skada eller annan skada av vilket slag det än må vara, inkluderande med inte begränsat till, förlust av vinst, förlust av inkomst, förlorad avkastning, affärsmässiga avbrott eller förlust av goodwill, som kan uppstå i med anledning av, eller i anslutning till, dessa Villkor och/eller användandet eller oförmågan att använda eller få tillgång till Tjänsterna eller BTCX. GOOBIT har ingen skyldighet att infria fordringar eller andra förpliktelser tredje part riktar mot Kunden.

8.3. GOOBIT åtar sig inget ansvar för tredje parts produkter eller tjänster vilka används i relation till Tjänsterna, inkluderande men inte begränsat till, användande av tredje parts plånbok.

9. Ersättningsskyldighet

9.1. Genom att acceptera dessa villkor bekräftar Kunden att Kunden är ansvarig gentemot GOOBIT för alla skada som åsamkats GOOBIT eller tredje part med anledning av Kundens brott mot Villkoren, inkluderande men inte begränsat till, missbruk av BTCX och/eller Tjänsterna. Kunden accepterar också att hålla GOOBIT skadelös för varje krav, kostnad (inkluderande rimliga ombudskostnader), skada, utgift, ansvarsförbindelse eller förlust orsakade av Kundens brott mot Villkoren.

10. Varaktighet

10.1. Dessa Villkor, utgörande en överenskommelse mellan GOOBIT och Kunden, ska förbli bindande fram till dess att överenskommelsen sägs upp. Båda parter har rätt att säga upp överenskommelsen genom att ge motparten underrättelse därom 30 dagar i förväg. Sådan underrättelse ska tillställas GOOBIT på e-mailadress angiven på BTCX.

10.2. Det åligger Kunden att betala samtliga avgifter för Tjänsterna under den tid överenskommelsen är i kraft. Upphörande av överenskommelsen mellan GOOBIT och Kunden innebär ett fullständigt avbrytande av alla skyldigheter som framgår i Villkoren.

10.3. Alla rättigheter som innehas av GOOBIT och som framgår av Villkoren ska dock fortsätta vara i kraft efter det att överenskommelsen upphört.

10.4. Kundens konto på GOOBIT blockeras efter det att överenskommelsen upphört.

11. Avtalsbrott / Förtida upphörande

11.1. GOOBIT kan när som helst och omedelbart säga upp dessa Villkor, utgörande en överenskommelse mellan GOOBIT och Kunden, om Kunden gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott, på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter och förpliktelser under dessa Villkor eller vidtagit åtgärd eller handling vilken orsakat GOOBIT förlust eller skada.

11.2. Vid väsentligt avtalsbrott av Kunden förbehåller GOOBIT sig rätten att utreda brott mot Villkoren och vidta erforderliga åtgärder inkluderande men inte begränsat till, blockering av Kundens konto på BTCX, rapportering av misstänkt illegal verksamhet till myndigheterna i Sverige eller i det land där Kunden är hemmahörande, avslöja information nödvändig eller lämplig för sådana myndigheter rörande Kundens konto, profil, e-mailadress, uppgiven adress, plånbok för kryptotillångar och transaktionshistorik som myndigheterna kan behöva i sin utredning.

11.3. Kundens konto på BTCX kan också blockeras efter begäran från behörig myndighet.

11.4. En blockering av Kundens konto på BTCX kan när som helst hävas om anledningen till blockeringen ej längre föreligger eller är relevant.

12. Språk

12.1. Dessa Villkor, information om Tjänsterna och dessa Villkor tillhandahålls på engelska och svenska. Den engelska versionen är tillgänglig för Kunden på BTCX. Vid eventuella tolkningskonflikter de språkliga versionerna emellan ska dock den engelska versionen äga företräde. All övrig kommunikation av GOOBIT ska vara på engelska eller svenska.

13. Tvist

13.1. Dessa Villkor regleras av, och ska tolkas i enlighet med, svensk lagstiftning. Varje tvist, krav eller dispyt i anledning av dessa Villkor ska slutligt avgöras av svensk domstol.

13.2. Kunder som är konsument vid nyttjandet av Tjänsterna, kan kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få ett tvistemål med GOOBIT prövat.

14. Cookie Policy

14.1. BTCX använder så kallade "Cookies" för att möjliggöra särskilda funktioner på BTCX samt för att skapa en bättre användarupplevelse vid besök på sidan. Detta innebär således att information kan komma att överföras mellan olika webbsidor, t.ex. när någon ingår i en överenskommelse via webbsidan eller kontaktar GOOBIT via webbsidan. Cookies kan också användas för att spåra aktivitet på BTCX med avsikten att förbättra designen och användarvänligheten av BTCX. Kunder som inte accepterar användandet av cookies kan ändra dessa inställningar i sin webbläsare för att automatiskt blockera dem. Detta kan föranleda att BTCX ej längre fungerar som avsett och vissa funktioner blir otillgängliga.