Vi på BTCX är måna om att leverera korrekt samhällsinformation. Därför hörde vi av oss till alla partier och försökte reda ut hur de ställer sig till kryptovalutor i allmänhet och bitcoin i synnerhet. Nedan redovisar vi resultatet.

C

Hej!
Tack för ditt brev och för dina frågor! Centerpartiet högsta beslutande organ, som är partistämman, har inte tagit ställning vare sig till bitcoins eller kryptovalutor. Vi konstaterar att de existerar. Att använda bitcoins för att byta tjänster och varor skiljer sig inte från annan handel så länge det följer befintlig lagstiftning om beskattning med mera. Riksbanken har tittat på frågan om bitcoins och konstaterat att den är närmast obefintlig för det finansiella systemet.

Vänligen,
Centerpartiet

KD

Hej,
Vi har inte gjort några speciella ställningstaganden om Bitcoin och andra liknande valutor och har heller inte haft anledning att göra så.

Vi värnar om den svenska kronans styrka och trovärdighet både på det nationella och internationella planet.

I dagens bräckliga ekonomiska läge är det särskilt viktigt att vi arbetar för att stärka stabiliteten i den svenska ekonomin. Att då introducera nya valutor kors och tvärs tror jag vore oklokt, särskilt när den (Bitcoin) hittills använts i stor utsräckning inom exemplevis kriminiella kretsar och då värderingen är oklar.

Med detta sagt är det naturligtvis i slutändan upp till individen vilken valuta han eller hon väljer att använda sig av.

Hälsningar,
Kristdemokraterna


Svar två:

Hej,
Debatten om Bitcoin i Sverige har ännu inte fullt ut nått den politiska arenan. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att valutatransaktioner med Bitcoin ska undantagas momsplikt likt bank- och finansieringstjänster, ett beslut som överklagats av Skatteverket som för närvarande utreder hur transaktioner med denna valuta ska bedömas och hanteras rent skattemässigt.

Kristdemokraterna har i dagsläget inte fört en djupgående intern diskussion på detta område men ställer sig preliminärt skeptiska, till stor del på grund av denna kryptovalutas höga volatilitet och koppling till kriminella verksamheter. Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen framöver och förhoppningsvis få en allt bättre insikt om effekterna Bitcoin för med sig, både i Sverige och internationellt.

Vänliga hälsningar,
Kristdemokraterna

SD

Hej,
Denna frågan har vi inte tagit ställning i.

Med vänliga Hälsningar,
Sverigedemokraterna

FP 

Hej,
Tack för ditt mejl. Som generell frågeställning har Folkpartiet, sanningen att säga, ingen bestämd åsikt. Det sker alltid en utveckling av nya betalningsformer och finansiella tjänster av olika slag. Idérikedom är positivt, men varje innovation behöver dock bedömas både utifrån sina fördelar och nackdelar.

Lite slarvigt kan en säga att om det är ett litet system, är det en “privatsak” – där har vi lika lite åsikter som vi skulle ha det om företags poängbonus-system eller andra alternativa värdebärarsystem som har en mycket begränsad användning. Däremot om det växer till större system, så kommer det att komma i beröring med mer allmänna lagar och regler. Det var BitCoin på väg att göra, innan den valutan kraschade – och det visar en av svagheterna med sådana system utan central utgivning (och därmed följande garantier) och kontroll. (Därför är det kanske bra att undvika att använda ordet “valuta”, då det oftast kanske uppfattas som ett betalningsmedel där detta förutsätts. möjligen kryptovaluta eller betalningsmedel eller värdebärare…)

Risken är stor att oreglerade betalningsformer utnyttjas för penningtvätt m.m. Finanskrisen har också lärt oss att det är långsiktigt bäst för både ekonomin och privatpersoner om det finns transparens och en fungerande tillsyn på alla delar av den finansiella marknaden, vilket inget gäller för bitcoins tex.

Om ett sådant system skulle växa sig stort, så pass att det behövs “växlingspunkter” mellan det och andra tex statligt utgivna valutor i mer omfattning än vad någon privat organisation kan ta på sig och stå risken för, så skulle det också följa krav på insyn, kontroll, övervakning osv. Sedan finns det vissa aktiviteter som i sig skulle kunna kräva anmälan till Finansinspektionen, och sannolikt kontroll eller tillståndsförfarande. Det finns nämligen ett antal lagar om finansiella tjänster, bank- finansierings-, eller försäkringsrörelser som kräver tillstånd eller kontroll. Och även om det är ett begränsat, “slutet”, system så kan detta – i och med att det ändå riktar sig till en (begränsad) allmänhet – vara något som inte får bedrivas hur som helst.Folkpartiet liberalerna

PP

Hej!
Bitcoin är ett väldigt intressant fenomen. Även om partiet inte har något konkret ställningstagande kring en enskild kryptovaluta, och inte bör ha det heller, så är det lätt att konstatera att det finns många tekniska likheter med fildelning. Det går därför att förutsäga att starka krafter kommer att försöka offra mänskliga rättigheter för att få stopp på ett sådant här hot mot sin nuvarande verksamhet, även om bitcoin skulle innebära en stor vinst för mänskligheten som helhet.

Det är också lätt att konstatera att många av partiets aktiva, funktionärer, och sympatisörer på ett eller annat sätt är intresserade av och engagerade i bitcoin och andra kryptovalutor. Därför skulle man kunna gissa att det finns en framtid där Piratpartiet tar strid för kryptovalutors nytta och existens, men där är vi inte i dagsläget.

Hur som helst är det en fantastisk uppfinning med stor samhällsnytta.
Hälsningar,
Rick Falkvinge

S

Inget svar ännu

M

Hej och tack för ditt mejl.
Moderaternas hållning är att konsumenter bör agera försiktigt i hanteringen av bitcoins och i möjligaste mån söka sig till etablerade betalningsmedel och officiellt erkända valutor. Detta givet att bitcoins är ett oreglerat betalningsmedel utan stöd från någon centralbank eller annan offentlig institution. Därmed finns det även en betydande risk för stora variationer i bitcoins värde, vilket den senaste tidens utveckling tydligt har visat.

Med vänlig hälsning, Moderaterna

V

Inget svar ännu

MP

Inget svar ännu