eu court of justiceEU-domstolen generaladvokat har lämnat sitt förslag till dom till domstolen avseende den momsmässiga bedömningen av bitcoins och om växlingstjänster ska vara momspliktiga.

Generaladvokaten konstaterar inledningsvis att bitcoins är ett rent betalningsmedel som är att jämställa med ett lagligt betalningsmedel och att bitcoins fyller samma funktion som lagliga betalningsmedel. Momsmässigt ska således bitcoins behandlas på samma

sätt som ett lagligt betalningsmedel.

Mot bakgrund av EU-domstolens tidigare praxis så är överföringen av bitcoins i sig inte en beskattningsgrundande händelse. Däremot är växlingstjänsten (växling till eller från bitcoins) med prispåslag en tjänst tillhandahållen mot ersättning från momsperspektiv.

Generaladvokaten bedömer därefter om växlingstransaktionen är undantagen momsplikt. Utifrån de olika språkversionerna av momsdirektivet menade generaladvokaten att frågan om betalningsmedlet var lagligt eller inte, inte hade någon avgörande betydelse. Istället hade syftet med undantaget från momsplikt, dvs. att inte belasta själva betalningssystemet med moms, företräde. Betalning med bitcoins fyller samma funktion och godtas som betalning som andra valutor och därför menar generaladvokaten sammanfattningsvis att samma momsregler som gäller för lagliga betalningsmedel ska gälla för bitcoins.

Det är intressant att noter att generaladvokaten konstaterar att bitcoins inte skulle kunna vara något annat än ett rent betalningsmedel även vid en jämförelse med aktier, andelar i bolag eller fordring, checkar och skuldebrev.

Kommenater:

Generaladvokatens domsförslag är välkommet och i linje med hur vi tycker att bitcoins ska behandlas från ett momsperspektiv. Förhoppningsvis följer EU-domstolen förslag.

Domsförslaget är däremot inte i linje med Skatteverkets syn och ställningstagande rörande bitcoins. Vi får hoppas att Skatteverket, vid en dom som följer domsförslaget, anser att bitcoins ska behandlas som en valuta även inkomstskattemässigt.

Källa: InfoCuria Köp bitcoin BTCX