VAL 2022: BTCX Partiundersökning

Bästa kunder och kryptoentusiaster: mycket snart är det val till riksdag, region och kommun!

Vi på BTCX ser det som vår plikt att göra ett försök att reda ut var de olika partierna står i fråga om Bitcoin, kryptovalutor och relaterade frågor.

Vi har därför ställt den öppna frågan:
"Hur ser partiet på kryptovalutor i allmänhet och Bitcoin i synnerhet, nu och den kommande mandatperioden?"

Frågan skickades till alla partier i riksdagen, samt till Piratpartiet och Medborgerlig Samling eftersom vi har noterat att det finns ett intresse för de två partierna bland våra kunder.

Nedan följer svaren. Glöm inte att rösta efter er personliga övertygelse den 11:e september!


Liberalerna:

Den digitala utvecklingen erbjuder nya möjligheter med ökad produktion, snabbare kommunikation och nya arbetstillfällen. Det är spännande att följa utvecklingen med kryptovalutor och blockchain. Som med all teknikutveckling kommer både hot och styrkor i de nya finansiella lösningarnas spår. På pluskontot är självklart möjligheten till nya smidiga lösningar för konsumenten och ökad integritet. Särskilt intressant är hur kryptovalutorna kan skapa möjligheter för demokratiarbete i diktaturer. Men som lagstiftare måste vi även arbeta med hur samhället ska möta den organiserade brottslighetens användning av ny teknik. Därför arbetar jag exempelvis för att avvägningen mellan frihet till betalmedel och intresset av att stävja exempelvis terrorism ska undersökas mer seriöst i lagstiftningen om penningtvätt. Och därför vill vi liberaler se ett stabilt och brett rättsligt ramverk för exempelvis blockchain, AI och delningstjänster inom EU. På så sätt kan EU:s medlemsländer tillsammans värna demokratiska rättigheter och personlig integritet utan att den tekniska utvecklingen kompliceras av 27 nationella lagstiftningar.

Sverigedemokraterna:

Kryptovalutor har de senaste åren seglat upp som en populär investeringsform som lockat i synnerhet unga personer. Den senaste tidens kraftiga ras och krascher i flera kryptovalutor har tydligt illustrerat det ofta volatila och osäkra värdet hos dessa valutor. Även rättsväsendet har upplevt ett ökande problem med kryptovalutor, då dessa används som huvudsakligt betalningsmedel för olagliga varor och tjänster på Darknet samt för penningtvätt. Vi ser inget omedelbart behov av ytterligare reglering av kryptomarknaden, men menar att det är viktigt att människor som väljer att handla med eller investera i kryptovalutor är medvetna om riskerna.

Centerpartiet:

Tekniken med blockkedjor har verkligen potentialen att revolutionera många delar av samhället. Bitcoin och andra kryptovalutor ger en möjlighet att frikoppla sig från banksystemet för den som vill. Det är en demokratisering av betalningssystemen som är spännande. Att utvärdera hur det har fungerat i El Salvador med Bitcoin som officiell valuta blir dessutom intressant för resten av världen. Det finns många myter och missförstånd kring Bitcoin och andra kryptovalutor. Regleringar som införs i Sverige och EU behöver därför vara balanserade och ta hänsyn till den personliga integriteten samt kryptovalutors speciella konstruktion. Att införa teknikspecifika förbud eller reglera vilken teknik olika kryptovalutor får använda är inte aktuellt.

Miljöpartiet:

Miljöpartiet har ingen speciell politik på området kryptovalutor. Vi värnar om ett effektiva och trygga betalningssystem. Vi värnar också om att staten ska främja innovation. Om det visar sig att kryptovalutamarknaderna behöver regleras längre fram är vi beredda att göra det. Vi är dock en aning kritiska till att framtagandet av kryptovalutor kräver stora mängder el som sannolikt skulle kunna användas bättre.

Piratpartiet:

Vi älskar decentralisering, och ser att kryptovalutor har en självklar plats i vårt samhälle, idag och i framtiden. Kryptovalutor i allmänhet fyller en allt viktigare roll i ekonomin i stort och har en rad olika användningsområden. Bitcoin är en del av denna utveckling som vi ser som positiv. Sverige ska ligga i framkant, precis som vi tidigt gjorde med Internet i övrigt. Det finns en tendens hos politiker att reglera med utgångspunkt i rädslor och risker. Vi måste naturligtvis ta hänsyn även till det, men utgångspunkten i reglering av kryptovalutor måste vara frågan om hur vi tar vara på möjligheterna.

Medborgerlig Samling:

Medborgerlig Samling är ett marknadsliberalt, liberalkonservativt parti och ser det som en självklarhet att vara positiva till innovation och decentralisering. Vi ser det som en stor fara att politikerna, staterna och inte minst överstatliga institutioner kommer att vara mer och mer intresserade av att kontrollera medborgarna genom kontrollen över betalningsmedlet in i detalj. När all betalning går över till att bli elektronisk, öppnas helt svindlande möjligheter till kontroll. Den som slängs ut ur betalningssystemet är ju i praktiken helt förslavad. Vi noterar vidare att konceptet "crypto/kryptovalutor" är för brett för att ha en generell inställning till. Varje blockkedjeteknik måste bedömas utifrån sina specifika användningsområden och egenskaper. Vi är pro market, inte pro någon viss business! Detta betyder att lagstiftare måste säkerställa att det finns regleringar på plats som gör att det finns en tydlighet vad investerare kan förvänta sig och sätta minimalt med hinder i vägen för utveckling/innovation. Vi har idag inte tagit ställning till frågan om t.ex. Bitcoin ska hanteras som en valuta istället för "andra tillgångar" i skattelagstiftningen, men det är ett område som vi kommer titta på under nästa period. Generellt är vi positiva (det liberala i oss), men konsekvensanalysen måste göras grundligt (det konservativa i oss).

Från följande partier kom inget svar på vår fråga:

  • Vänsterpartiet
  • Kristdemokraterna
  • Socialdemokraterna
  • Moderaterna